Tập tin : 16430432214_b2a6fe4eaf_b.jpg
Bản đồ-Tinian International Airport-16430432214_b2a6fe4eaf_b.jpg
1024x769 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Tinian International Airport
Quyền tác giả : farm9.staticflickr.com