Tập tin : tunis-map.gif
Bản đồ-Tunis-tunis-map.gif
936x883 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Tunis
Quyền tác giả : www.urbanrail.net