Tập tin : tunisia-political-map.jpg
Bản đồ-Tunis-tunisia-political-map.jpg
400x538 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Tunis
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com