Tập tin : Ulaanbaatar%20-%20Traffic%20Map%20-%20Google.gif
Bản đồ-Ulaanbaatar-Ulaanbaatar%20-%20Traffic%20Map%20-%20Google.gif
512x305 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Ulaanbaatar
Quyền tác giả : lh5.ggpht.com