Tập tin : vic-map.jpg
Bản đồ-Victoria-vic-map.jpg
850x581 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Victoria
Quyền tác giả : www.atn.com.au