Tập tin : victoria-map480.gif
Bản đồ-Victoria-victoria-map480.gif
480x336 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Victoria
Quyền tác giả : www.goway.com