Tập tin : vic_index.gif
Bản đồ-Victoria-vic_index.gif
3508x2480 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Victoria
Quyền tác giả : maps.festy.org