Tập tin : Victoria_Map.jpg
Bản đồ-Victoria-Victoria_Map.jpg
500x488 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Victoria
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com