Tập tin : victoria-map.jpg
Bản đồ-Victoria-victoria-map.jpg
439x462 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Victoria
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com