Tập tin : victoria-road-map.png
Bản đồ-Victoria-victoria-road-map.png
1905x1273 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Victoria
Quyền tác giả : www.globalcitymap.com