Tập tin : Walvis_Bay_Airport.jpg
Bản đồ-Walvis Bay Airport-Walvis_Bay_Airport.jpg
768x1024 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Walvis Bay Airport
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org