Tập tin : find-srce.jpg
Bản đồ-Zagreb-find-srce.jpg
1149x1194 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Zagreb
Quyền tác giả : www.terena.org